Konkurs dla studentów

Regulamin.

KONKURS NÓWKA SZTUKA 5.0

DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH

—————————————

 

ZAŁOŻENIA

1. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 studentów lub grup studenckich i umożliwienie udziału w Targach artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 5.0 zwanych dalej Targami, które odbędą się w terminie 12–13.11.2022 w Pałacu Ogińskich w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 4.

2. Organizatorami Konkursu są przedstawiciele studentów ASP w Krakowie – grupa Kolektyw Rzeczy w składzie: Antonina Chmielewska-Merynda, Gosia Makocka, Izabela Makocka, Mati Kordas, Ewelina Zając, Szymon Wołek

Współorganizatorem jest Samorząd Studentów ASP we wsparciu Biura karier ASP.

Koordynatorem Konkursu jest Ewelina Zając.

3. Wybrani w Konkursie studenci otrzymają możliwość udziału w Targach na zasadach określonych w Regulaminie Targów.

4. Założeniem Konkursu jest wybranie najlepszych prac przygotowanych do sprzedaży (ukończonych, kompletnych, istniejących materialnie). Nie będą rozpatrywane prace koncepcyjne, szkicowe, projekty niezrealizowane.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów – studentów wszystkich kierunków artystycznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.10.2022–29.10.2022.

Termin zgłoszeń upływa o godzinie 23:59 dnia 29.10.2022.

2. Do konkursu można zgłaszać prace/projekty wykonane następujących mediach: malarstwo, grafika, rysunek, grafika użytkowa, plakat, książka, ilustracja, obiekt, rzeźba, fotografia, komiks, design – przy uwzględnieniu kryteriów oceny prac przez jury.

3. Uczestniczka bądź uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 prac (cykl liczony jest jako jedna praca) z zastrzeżeniem, iż jest on/ona ich autorem i pełnoprawnym właścicielem, do której żadnych roszczeń nie posiadają osoby trzecie (w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich, autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność).

4. Zgłoszenia przyjmowane są online na formularzu dostępnym przez platformę Google, link dostępny na wydarzeniu na Facebooku oraz profilach organizatorów.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i Nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów
  • dokumentację zgłaszanych 10 prac w jednym pliku w formacie PDF. Maksymalny rozmiar 10 MB. Plik powinien zostać nazwany według wzoru Nazwisko_Imię.pdf

 

Zgłaszane prace będą sprzedawane w czasie Targów.

Mile widziany jest załączony plik (również nieprzekraczający 10 MB) lub link do portfolio.

6. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z przesłaniem pliku należy kontaktować się z Organizatorem Konkursu na adres: konkursnowka@gmail.com

8. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu do Targów zostanie wysłana na mail nadawcy do dnia 05.11.2022 r.

9. Udział w Targach w dniach 12-13.11.2022 jest określony w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

TARGI

1. Termin i miejsce wystawy 12-13.11.2022 w Pałacu Ogińskich w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 4. Udział osobisty jest obowiązkowy.

2. Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowane zostaną osoby wyłonione przez jury.

3. Montaż stoisk jest możliwy od 12.11.2022 r.

4. Artyści zakwalifikowani do Targów otrzymują zniżkę na opłaty (do kwoty minimalnej pokrywającej koszty organizacyjne w wysokości 150 zł brutto). Studenci mogą również ubiegać się o refundacje Prorektora ds. Studenckich.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z wprowadzonych ograniczeń związanych z Covid-19, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wystawy wyłącznie w formie on-line.

 

PROCEDURA NABORU

1. Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowanych zostanie 10 artystów wyłonionych przez Jury, w którym znajdą się studenci reprezentujący różnorodne dziedziny sztuki. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania większej lub mniejszej ilości artystów do Targów.

2. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników do wystawy nastąpi nie później niż do 05.11.2022 r.

 

PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

1. Autorzy odstępują od pobierania wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za prezentowanie ich prac na Targach, publikowania w materiałach reklamowych dotyczących Targów (zarówno drukowanych, jak i w formie elektronicznej), rozsyłanych pocztą elektroniczną oraz prezentowanych w mediach społecznościowych. Autorzy wystawianych prac zachowują pełnię praw autorskich.

2. Autorzy wyrażają zgodę na wydanie materiałów promocyjnych zawierających fotografie prac podpisanych imieniem i nazwiskiem autora, oraz upublicznianie fotografii projektów w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu. W związku z tym Uczestnik konkursu nieodpłatnie udziela Organizatorowi konkursu wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji do nadesłanej pracy na określonych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora, w tym w szczególności do prezentowania utworów w mediach społecznościowych i stronach internetowych.

3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych bez jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć w celach promocyjnych Organizatora, konkursu i wystawy.

 

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 4.0, będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), dalej RODO (GDPR) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

2. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Prace uchybiające postanowieniom niniejszego Regulaminu lub warunkom udziału w wystawie nie będą brane pod uwagę.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jeżeli realizacja jego postanowień stanie się niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej przyczyny mającej wpływ na jego postanowienia.

4. Wprowadzane zmiany będą każdorazowo podawane do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty dla Organizatora.

5. Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w sytuacji braku porozumienia, uzasadnionym będzie rozstrzygnięcie ewentualnego sporu przez właściwy sąd.