Nagroda

Nagroda dla najciekawszego twórcy dotacja na rozwój własnej kariery artystycznej ufundowana przez Fundację State of Poland

Jury Konkursowe w składzie:

Katarzyna Olesiak – dyrektorka Wydziału Kultury Miasta Krakowa

Roman Krzysztofik – vice dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Sylwia Krasoń – redaktorka naczelna magazynu Contemporary Lynx

Robert Sowa – artysta wizualny, filmowiec, prorektor ds studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Jerzy Owsiak – dyrektor Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koneser i kolekcjoner sztuki

Danuta Nierada – dyrektorka strategiczna i kreatywna State of Poland Foundation zajmującej się promowaniem wizerunku Polski w kraju i zagranicą

Izabela Błaszczyk – prezeska Zarządu Spółki Kraków 5020

Alicja Panasiewicz – artystka wizualna, zajmuje się instalacjami multimedialnymi. Wykładowca w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prezeska Fundacji Wydziału Sztuki – Przewodnicząca

przyznało Nagrodę
Pani Natalii Komorowskiej

Uzasadnienie:

Jurorzy w swoich ocenach brali pod uwagę zarówno poziom artystyczny portfolio, jak również deklarowanego przez uczestników celu, na który zostanie przeznaczona nagroda.

Laureatka przekonała nas poziomem dotychczasowych realizacji jak i precyzyjnie zdefiniowanym projektem rozwoju kariery artystycznej.

Po długiej dyskusji, większością głosów, jury zdecydowało przyznać nagrodę Pani Natalii Komorowskiej, absolwentce Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu tworzącej autorskie obrazy i rzeźby ze szkła, w tym witraże. Laureatka realizuje swoje szklane obiekty z materiałów pozyskanych z odpadów deklarując poszanowanie dla środowiska i działanie w nurcie Zero Waste.

Przedstawiony projekt rozwoju artystycznego związany jest z realizacją własnych projektów w technice stapiania szkła w piecu elektrycznym szklarskim i prezentowania ich na konkursach i wystawach krajowych oraz międzynarodowych.

Laureatka przeznaczy przyznaną nagrodę na realizacje obiektów w technice formowania szkła na gorąco w hucie szkła. Chciałaby także swoimi działaniami artystycznymi podtrzymywać tradycję dmuchania szkła, a w przyszłości przekazywać tą wiedzę kolejnemu pokoleniu.

Zwycięzcę konkursu wyłoni specjalne jury w skład którego wchodzą znakomici eksperci i przedstawiciele świata sztuki, biznesu, edukacji oraz instytucji publicznych:

portret

Izabela Błaszczyk

prezeska Zarządu Spółki Kraków 5020

portret

Sylwia Krasoń

redaktorka naczelna magazynu Contemporary Lynx

portret

Roman Krzysztofik

vice dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

portret

Danuta Nierada

dyrektorka strategiczna i kreatywna State of Poland Foundation,  zajmującej się promowaniem wizerunku Polski w kraju i zagranicą

portret

Katarzyna Olesiak

dyrektorka Wydziału Kultury Miasta Krakowa

portret

Jerzy Owsiak

dyrektor Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koneser i kolekcjoner sztuki

portret

Alicja Panasiewicz

artystka wizualna, zajmuje się instalacjami multimedialnymi. Wykładowca w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prezeska Fundacji Wydziału Sztuki — Przewodnicząca

portret

Robert Sowa

artysta wizualny, filmowiec, prorektor ds studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Regulamin
konkursu

dotacji celowej na rozwój własnej kariery artystycznej w wysokości 10 000 zł ufundowanej przez Fundację State of Poland

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu, w którym osobom fizycznym bądź grupom osób fizycznych przyznawana jest nagroda – dotacja na rozwój własnej kariery artystycznej w wysokości 10 000 zł, zwana dalej Nagrodą.
2. Procedurę konkursową prowadzi Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zwana dalej Organizatorem.
3. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy artyści zakwalifikowani przez Jury Selekcyjne do udziału w Targach młodych Artystów i Designerów Nówka Sztuka w 2022 roku po przedstawieniu projektu rozwoju własnej twórczości i kariery artystycznej poprzez formularz online.
4. Przyznawanie Nagrody ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie najciekawszego twórcy, który wskaże własną, indywidualną ścieżkę rozwoju kariery artystycznej.

 

II. Zgłaszanie kandydatów do konkursu

1. Zgłoszenia kandydata do konkursu dokonuje się poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres targi.nowka@gmail.com prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego o przyznanie Nagrody w terminie do 8.11.2022 roku
2. Załączniki wskazane w zgłoszeniu przesyłane są w formie portfolio prac artystycznych w pliku do 10 MB.
3. Organizator konkursu dokonuje oceny poprawności formalnej zgłoszeń.

 

III. Jury

1. Organizator powołuje Jury przyznające Nagrodę, sprawujące kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i dokonujące oceny kandydatur.
2. Pracami Jury kieruje Przewodniczący.
3. Jury podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania targów „Nówka Sztuka”

 

IV. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest dotacja celowa na rozwój własnej kariery artystycznej w wysokości 10 000 zł.
2. Od kwoty 10 000 zł zostanie odprowadzony podatek zryczałtowany 10%.
3. Wręczenie dyplomu nastąpi w sobotę 12.11.2022 r. w trakcie uroczystości na terenie tragów Nówka Sztuka.
4. Lautrat/ka/ci otrzymają dyplom wraz z uzasadnieniem Jury.
5. Nagroda w wysokości 9 000 zł (pomniejszona o podatek) zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazany nr konta wciągu 7 dni.

IV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1. Dane osobowe Zgłaszającego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Fundacja Wydziału Sztuki w Krakowie, ul. Podbrzezie 3 pok. 0.5, fundacjaws@up.krakow.pl;
3. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane będą przechowywane w rejestrze Fundacji przez okres wynikający z regulacji prawnych i podatkowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;
4. Zgłaszający zgadza się na przetwarzanie danych przez Fundację w celach informacyjnych i marketingowych dotyczących działalności programowej Fundacji.
5. Dane będą bezpiecznie przechowywane w systemie informatycznym Fundacji i przetwarzane w wymienionych celach bezterminowo, jednak z możliwością cofnięcia udzielonej zgody przez Zgłaszającego w dowolnym momencie;
6. Dane nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim;
7. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem lub ich opublikowania w ramach działań programowych Nówka Sztuka 2022. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania utworu celach informacyjnych i promocyjnych targów oraz zezwolenia na rejestrację jego wystawienia lub wykonania.
2. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych dołączonych do zgłoszenia materiałów oraz dokumentacji dzieła powstałej w trakcie jego prezentacji podczas targów Nówka Sztuka 2022.
3. We wszystkich szczegółowych kwestiach – jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem – decyzje podejmował będzie Organizator.