Regulamin — Nówka Mówi

Regulamin

cyklu seminariów, debat i warsztatów

NÓWKA SZTUKA MÓWI 2022

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Organizatora w czasie konferencja pod nazwą „NÓWKA SZTUKA Mówi 2022” zwanej dalej KONFERENCJĄ, warunki uczestnictwa, płatności oraz zasady organizacyjne w tym prawa i obowiązki Uczestników.

Organizatorem Konferencji jest Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z siedzibą przy ul. Podbrzezie 3, pok. 0.5, 31-054 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126, zwana dalej ORGANIZATOREM.

Email: targi.nowka@gmail.com

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Konferencja odbywa się stacjonarnie w budynku Instytutu Sztuki i Designu UP oraz online.

Konferencja odbędzie się w dniach 25–26.06.2022 od godz.11.00 do godz. 17.00

Miejsce: 31-054 Kraków, ul. Podbrzezie 3, pierwsze piętro

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zakup biletu, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Bilet rozumiany jest jako elektroniczny dokument potwierdzający uprawnienie osoby do wzięcia udziału w Konferencji. Bilety w wersji elektronicznej (w formacie pdf) są tożsame z biletami w formie dokumentu.

‍Uczestnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uczestnicząca w Konferencji po uprzednim zakupie Biletu.

ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w Konferencji jest płatne.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zakup Biletu drogą elektroniczną poprzez portal sprzedażowy eventim.pl

Regulamin zakupu Biletów dostępny jest na stronie www.nowkasztuka.com/zapisz-sie/
oraz w załączniku.

Cennik udziału :
studencki /przedsprzedaż/: 50 zł
normalny /przedsprzedaż/: 80 zł
normalny: 100 zł
studencki: 60 zł
przedsprzedaż: 80 zł
grupowy od 5 osób: 70 zł

Ceny te są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług.

Opłaty za zakup Biletu są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę płatności, który udostępnia następujące formy płatności:
– karta płatnicza
– płatność z wykorzystaniem systemu PayPal
– przelew bankowy

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych na stronach zewnętrznych operatora płatności, którego regulamin reguluje odpowiedzialności operatora płatności w tym zakresie.

Zakup Biletu na Konferencję jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Organizatorem na uczestnictwo w Konferencji i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także powstanie zobowiązania do dokonania płatności za zamówiony rodzaj Biletu. Przed zakupem każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu
Rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa w dowolnym momencie wg zasad partnera – Eventim.pl szczególnie w przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

Udział w Konferencji przysługuje osobie posiadające ważny Bilet na Konferencję.

Uczestnik ma obowiązek okazać zakupiony Bilet, przed wejściem na Konferencję.

Uczestnik kupujący Bilet jest uprawniony do odsprzedawania, darowania bądź przekazania Biletu osobie trzeciej.

Zakup biletów przecz Uczestników przyjmowane są do dnia poprzedzającego Konferencję. Organizator zastrzega, że liczba biletów jest ograniczona. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych Biletów Organizator zobowiązuje się opublikować stosowną informację na stronie internetowej Organizatora.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencję Uczestnikom:
– nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
– którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.

Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu a w szczególności stosować się do zaleceń personelu obiektu.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji.

Uczestnicy nie są uprawnieni do sporządzania zapisów video, głosowych, dźwiękowych oraz fotograficznych z występów prelegentów, oraz osób prowadzących Konferencję, chyba że Uczestnik otrzyma stosowną zgodę. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Uczestnikiem konferencja może być jedynie osoba, która wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zawierający umowę przez zakup Biletu udziela Organizatorowi nieodpłatną oraz dobrowolną zgodę na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Konferencji podczas trwania Konferencji, oraz po jego zakończeniu, w szczególności w materiałach fotograficznych i filmowych dotyczących przebiegu Konferencji. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej www.polishgraphicdesign.pl i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach marketingowych. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Brak zgody należy zgłosić Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres targi.nowka@gmail.com najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem Konferencji.

Organizator oświadcza że stosuje się do RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].
Administratorem danych jest Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z siedzibą przy ul. Podchorążych 2, pok. 179, 30-084 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest traktowane poufnie a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku autora i zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z promocją konferencja, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku