Regulamin

Regulamin.

NÓWKA SZTUKA 2022

REGULAMIN TARGÓW ARTYSTÓW I DESIGNERÓW „NÓWKA SZTUKA”

—————————————

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w targach „NÓWKA SZTUKA 2022” zwanych dalej WYDARZENIEM. Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z siedzibą przy ul. Podbrzezie 3, pok. 10.5, 31-054 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126, zwana dalej ORGANIZATOREM.

3. Targi artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 2022 odbywają się hybrydowo: stacjonarnie oraz poprzez galerię online.

4. Wydarzenie stacjonarne odbędzie się w dniach 12-13.11.2022 od godz.11.00 do godz. 18.00.

5. Galeria online będzie czynna w dniach 12-30.11.2022 r.

6. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

7. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Dzieło – fizyczne lub cyfrowe dzieło sztuki pozostające w dyspozycji Galerii, jak również określony fragment takiego Dzieła;
 • Kupujący – osoba (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Prac;
 • Platforma Mintiq – platforma internetowa mintiq.io rozwijana przez Smartverum.
 • Prace – prace artystyczne, które mogą być przedmiotem sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • Sprzedawca – Uczestnik, który dokonuje sprzedaży Prac;
 • Strona – prowadzona w języku polskim przez Organizatora platforma online funkcjonująca pod adresem www.nowkasztuka.com oraz wszystkie jej podstrony;
 • Token NFT – unikatowe, niewymienialne aktywo oparte o blockchain, reprezentujące Dzieło lub jego część, stanowiące kryptograficzny certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością danego pliku cyfrowego;
 • Tokenizacja – proces techniczny, którego skutkiem jest wytworzenie Tokena NFT, powstałego na bazie Dzieła, reprezentującego Dzieło lub jego część;
 • Uczestnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży prac;
 • Usługa – pełen zakres usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika i Kupującego w celu umożliwienia sprzedaży prac wraz z obsługą płatności.

8. Usługa umieszczenia Dzieła oraz sprzedaży tokenu NFT na Platformie Mintiq odbywa się
na zasadach Partnera Sprzedażowego – Smartverum sp. z o.o., właściciela Platformy Mintiq (www.mintiq.io).

I. WARUNKI UCZESTNICTWA STACJONARNEGO

1. Udział w targach Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego
na stronie wydarzenia www.nowkasztuka.com Wypełnienie i odesłanie formularza nie jest gwarancją uczestnictwa w targach. O zakwalifikowaniu się na targi oraz wyznaczeniu lokalizacji stoiska Wystawca zostanie poinformowany drogą mailową.

2. Warunkiem uczestnictwa w targach jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

3. Rejestracja zgłoszeń zostanie zakończona w dniu 5.11.2022.

4. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania swojego portfolio prac artystycznych w pliku do 10 MB lub podania linku do portfolio online w formularzu zgłoszeniowym.

5. O wyborze Uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń zadecyduje Organizator.

6. Zakwalifikowanie się do udziału w targach jako Uczestnik wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej i terminowej opłaty za wybrane stoisko na podstawie zlecenia przelewu lub faktury przesłanej drogą mailową przez Organizatora.

7. Opłaty za potwierdzony udział w targach dokonuje się na konto Organizatora: Santander Bank
38 1090 2590 0000 0001 4179 1682 z adnotacją: Nazwa wystawcy.

8. Rezygnacja z udziału w targach jest możliwa w dowolnym momencie i powinna zostać zgłoszona Organizatorowi drogą mailową. Całkowity zwrot należności za stoisko w jest możliwy gdy rezygnacja wpłynęła do Organizatora w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata za stoisko nie będzie podlegała zwrotowi.

9. Zakwalifikowanie się do udziału w wydarzeniu jako uczestnik wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej i terminowej opłaty za wybrane stoisko na podstawie zlecenia przelewu lub faktury przesłanej drogą mailową przez Organizatora.

10. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na udział w Wydarzeniu.

II. ZAMÓWIENIE I WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

1. Targi odbywają się w dniach 12-13.11.2022 od godz.11.00 do godz. 18.00.

2. Teren Targów będzie otwarty dla publiczności w dniu 12.11.2022 – 13.11.2022 od godz.11.00 do godz. 18.00.

3. Uczestnik dokonuje zamówienia stoiska określając jego wielkość w Formularzu Zgłoszeniowym.

4. Przydział i lokalizacja stoiska należy do Organizatora.

5. Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za aranżację wynajętej przez siebie powierzchni wystawienniczej. Organizator zapewni możliwość wynajęcia dodatkowego wyposażenia za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem w formularzu zgłoszeniowym.

6. Uczestnik może we własnym zakresie fiskalizować sprzedaż lub za pośrednictwem kasy fiskalnej Targów.

7. Wystawca oświadcza, iż przedmiotowe produkty stanowią jego własność, są pełnowartościowe i nie są obciążone prawami osób trzecich.

8. Bez zgody Organizatora Uczestnik nie może podnajmować ani udostępniać stoiska osobom trzecim.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Przestrzeń Targów będzie dostępna dla Uczestnik od godz. 8.00 w pierwszym dniu Targów tj. 12.11.2022 r. oraz od godziny 09.00 rano w drugim dniu Targów 13.11.2022 r. Nie ma możliwości wcześniejszego dostarczenia prac na teren Targów.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zakończenia przygotowania swojego stoiska przed godz. 10.30 w dniu rozpoczęcia Targów.

3. Demontaż stoiska w godzinach otwarcia targów dla publiczności jest niedozwolona.

4. Uczestnik zobowiązany jest do demontażu stoiska do 2 godzin od zamknięcia targów 13.11.2022 r.

5. W ramach podstawowej opłaty targowej Uczestnik ma prawo do eksponowania swoich prac wyłącznie w obrębie wykupionego stoiska.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W czasie montażu i demontażu stoiska, jak i w okresie trwania targów Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za kradzież lub uszkodzenia materiałów i urządzeń na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestnik powstałe na skutek działania siły wyższej.

7. Organizator zabrania zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz używania sprzętu pożarniczego do innych celów.

8. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.

9. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowych.

IV. ZAMÓWIENIE USŁUGI W GALERII ONLINE
1. Usługę stanowi umożliwienie dostępu poprzez Internet do strony www.nowkasztuka.com
i świadczenie następujących usług:

 • zamieszczanie prac;
 • katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie prac;
 • zarządzanie i administrowanie zamieszczaniem prac;
 • promocja Uczestników.

2. Udział w wydarzeniu Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie wydarzenia www.nowkasztuka.com Wypełnienie i odesłanie formularza nie jest gwarancją uczestnictwa. O zakwalifikowaniu się na wydarzenie uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

3. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania swojego portfolio prac artystycznych w ilości 8 prac w pliku do 10 MB lub podania linku do portfolio online w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o przesłanie do oceny jury prac, które będą w sprzedaży.

4. O wyborze Uczestników oraz prac prezentowanych w galerii online spośród nadesłanych zgłoszeń zadecyduje Organizator.

5. Uczestnik po zakwalifikowaniu na wydarzenie zobowiązuje się do terminowego nadsyłania materiałów informacyjnych w tym biogram, zdjęcia oraz wycena obiektów wystawionych na sprzedaż.

6. Sprzedaż prac odbywa się tylko i wyłącznie pomiędzy Uczestnikiem a Kupującym poprzez kontakt mailowy.

7. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników i Kupujących powinny być zgodne z prawem
i dobrymi obyczajami, bez szkody dla innych osób lub podmiotów. Niedozwolone jest również wykorzystywanie Strony do działania na szkodę innych osób lub podmiotów.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone treści i obrazy.

9. W celu korzystania z Usług poprzez Stronę Uczestnicy i Kupujący muszą mieć dostęp do komputera (poczta elektroniczna, Facebook, przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Miscrosoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej), Internetu.

10. Uczestnik jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

11. Zabronione jest zamieszczanie na Stronie treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywające do nienawiści, umieszczanie treści pirackich oraz wirusów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania powyższych treści.

V. ZAMÓWIENIE USŁUGI NA PLATFORMIE MINTIQ

1. Usługę stanowi umożliwienie dostępu poprzez Platformę www.mintiq.io i świadczenie następujących usług:

 • zamieszczenie Dzieł, to jest w szczególności:
  – zamieszczenie plików elektronicznych powstałych na bazie Dzieł, Tokenizacji Dzieł oraz sprzedaży Tokenów NFT reprezentujących Dzieła, za pośrednictwem Platformy Mintiq;
 • zamieszczenie plików elektronicznych i Tokenizacji zarówno całych Dzieł, jak i określonych fragmentów Dzieł, a także możliwość sprzedaży Tokenów NFT powstałych na ich bazie;
 • katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie Dzieł;
 • zarządzanie i administrowanie zamieszczaniem Dzieł;

2. Udział w Wydarzeniu Uczestnik zgłasza poprzez założenie konta oraz wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie Wydarzenia mintiq.io.

3. Wypełnienie i odesłanie formularza nie jest gwarancją uczestnictwa. O zakwalifikowaniu się
na Wydarzenie Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

4. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania swojego portfolio prac artystycznych w ilości 8 prac w pliku do 10 MB lub podania linku do portfolio online w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o przesłanie do oceny jury Dzieł, które zostaną wystawione na sprzedaż.

5. O wyborze Uczestników oraz Dzieł prezentowanych na Platformie Mintiq, spośród nadesłanych zgłoszeń, zadecyduje Organizator.

6. Uczestnik po zakwalifikowaniu na Wydarzenie zobowiązuje się do terminowego nadesłania materiałów informacyjnych w tym biogramu, zdjęć oraz wyceny Dzieł wystawionych na sprzedaż.
7. Sprzedaż Dzieł odbywa się za pośrednictwem Platformy Mintiq.

8. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników i Kupujących powinny być zgodne z prawem
i dobrymi obyczajami, bez szkody dla innych osób lub podmiotów. Niedozwolone jest również wykorzystywanie Strony do działania na szkodę innych osób lub podmiotów.

9. Właściciel Platformy Mintiq nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone treści i obrazy.

10. W celu korzystania z Usług poprzez Stronę Uczestnicy i Kupujący muszą mieć dostęp do komputera (poczta elektroniczna, Facebook, przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Miscrosoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej), Internetu.

11. Uczestnik jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

12. Zabronione jest zamieszczanie na Stronie treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywające do nienawiści, umieszczanie treści pirackich oraz wirusów.

13. Organizator oraz administrator Platformy Mintiq zastrzega sobie prawo do usuwania powyższych treści.

VI. ZASADY OGÓLNE UCZESTNICTWA

1. Uczestnik dokonuje zamówień Usług w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Cennik uczestnictwa:

 • STREFA DEBIUTÓW: Stoisko 1 x 2 m /*rabat dla studentów kierunków artystycznych – 200 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 1 x 2 m – 320 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 2 x 2 m – 460 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 3 x 2 m – 590 zł brutto
 • TYLKO PREZENTACJA ARTYSTY/MARKI ONLINE W DNIACH 12.11-30.11.2022 /*kontakt poprzez galerię online/: 180 zł brutto, dla studentów kierunków artystycznych: 120 zł brutto;
 • Umieszczenie Dzieł na Platformie Mintiq – cena 200 zł brutto

3. Cennik działań promocyjnych:

 • Indywidualny post o Artyście/Marce na Facebooku i Instagramie Nówki Sztuki. Koszt – 150 zł brutto
 • Grupowy post o Artyście/Marce (do 4 os.) na Facebooku i Instagramie Nówki Sztuki. Koszt – 80 zł brutto
 • Indywidualne Instastories i FB stories o Artyście/Marce na Facebooku i Instagramie Nówki Sztuki. Koszt – 200 zł brutto
 • Grupowe Instastories i FB stories o Artyście/Marce(do 4 os.) na Facebooku i Instagramie Nówki Sztuki. Koszt – 100 zł brutto
 • Spotkanie z Twórcą – wywiad LIVE (10 min.) na FB i kanale You Tube Nówki Sztuki w czasie trwania targów /ilość miejsc ograniczona/ Koszt – 350 zł brutto
 • Konsultacje 1:1 portfolio z ekspertem. Koszt – 200 zł brutto
 • PAKIET PREMIUM. Krótki profesjonalny materiał filmowy prezentujący Artystę/Markę, obejmujący wywiad z twórcą, odwiedziny w pracowni oraz komentarz kuratorski. Cena ustalana indywidualnie.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzania transakcji sprzedażowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Uczestnikiem a Kupującym.

6. Wszystkie ceny podane w Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki (pokrywa je Kupujący).

VII. LICENCJE

 1. Umieszczając w Stronie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworu oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Strony i działalności Organizatora.

 2. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
  w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne;
 • relacje i spoty telewizyjne, radiowe;
 • publikacje w gazetach i czasopismach;
 • rozpowszechnianie w Internecie, na Stronie, na portalach społecznościowych, w bannerach
  na innych portalach, w newsletterze;
 • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Organizator oświadcza że stosuje się do RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].

 2. Administratorem danych jest Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  z siedzibą przy ul. Podbrzezie 3, pok. 10.5, 31-054 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126.

 3. W przypadku zamówienia przez Uczestnika usługi na Platformie Mintiq współadministratorem danych staje się Smartverum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 517C/1, 62-064 Plewiska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000951171,
  NIP 7773384957, REGON 521136390.

 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest traktowane poufnie a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

 5. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku autora i zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z promocją wydarzenia, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika
  i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 roku.

X. KONTAKT

 1. Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3, pok. 10.5,
  31-054 Kraków.

 2. Kontakt mailowy: info@nowkasztuka.com